Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten door ValQ gedaan of aangegaan. In deze voorwaarden wordt ValQ, zijnde degene die deze algemene voorwaarden hanteert, aangeduid als ´ValQ´, terwijl de wederpartij van ValQ wordt aangeduid als ´Opdrachtgever´. De door ValQ aan Opdrachtgever te leveren c.q. geleverde diensten worden aangeduid als de ´Activiteit´ of de ´Activiteiten´. De personen die namens Opdrachtgever deelnemen aan de door ValQ verzorgde Activiteiten worden aangeduid als de ´Deelnemer´. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door ValQ zijn aanvaard. Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover dat schriftelijk met ValQ is overeengekomen. Dergelijke aanvullingen of afwijkingen gelden slechts met betrekking tot de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen ValQ en Opdrachtgever kunnen niet aan derden worden overgedragen, behalve met schriftelijke toestemming van ValQ.

Artikel 2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van ValQ zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij de aanbieding verstrekt documentatiemateriaal is uitsluitend informatief en bindt ValQ niet, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3 Overeenkomsten
Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bevestigd. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of bevestiging aan ValQ en door deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanmeldingen ValQ open inschrijvingsactiviteiten
Degenen die voor open inschrijvingsactiviteiten van ValQ willen inschrijven, dienen gebruik te maken van het aanmeldingsformulier van ValQ. Aanmeldingsformulieren worden door ValQ in volgorde van binnenkomst behandeld. Aanmeldingsformulieren dienen door Opdrachtgever volledig ingevuld en ondertekend te zijn. ValQ behoudt zich het recht voor om aanmeldingen niet te aanvaarden of een Deelnemer aan ValQ open inschrijvingsactiviteiten van deelname uit te sluiten, indien de kennis en/of de ervaring van de Deelnemer niet voldoende (blijken te) zijn voor deelname aan de desbetreffende Activiteit.

Artikel 5 Prijzen
Alle door het ValQ aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW. Indien in verband met een Activiteit verblijf in een accommodatie gewenst of noodzakelijk is, worden de locatie- en cateringkosten gelijktijdig met de kosten van de Activiteit in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk anders omschreven. De locatie- en cateringkosten zijn gebaseerd op basisarrangementen. Locatie- en cateringkosten die niet tot het basisarrangement behoren, dienen door de Deelnemer ter plaatse en voor eigen rekening aan de accommodatie te worden voldaan. Bij de prijs van (losse) examens zijn eventuele herexamens niet inbegrepen. Bij overeenkomsten betreffende een Activiteit waarvan de uitvoering meer dan zes maanden duurt, mogen na deze termijn optredende wijzigingen in de kostprijsfactoren aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 6 Betalingscondities
De aan de Activiteit verbonden prijs wordt voor aanvang van de Activiteit door ValQ aan de Opdrachtgever in rekening gebracht en dient door Opdrachtgever voor aanvang van de Activiteit aan ValQ te zijn betaald, tenzij anders is overeengekomen. Het recht van Opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op ValQ te verrekenen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De Opdrachtgever is in geen enkel geval bevoegd zijn betalingsverplichtingen jegens ValQ op te schorten. Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever van een factuur van ValQ, is de Opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn de Opdrachtgever kan worden toegerekend. In dat geval heeft ValQ het recht de uitvoering van de Activiteit op te schorten en de Deelnemer de toegang tot de Activiteit te weigeren. Over niet tijdig betaalde bedragen is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betaling had dienen plaats te vinden tot de datum van algehele voldoening. In het kader van de invordering van door Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig betaalde facturen zijn alle door het ValQ gemaakte buitengerechtelijke kosten, alsmede de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten (ook voor zover deze de geliquideerde proceskosten te boven gaan) voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7 Organisatie
Indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven, kan ValQ afwijken van de in haar aanbieding, opdrachtbevestiging of programma vermelde locaties en data. ValQ behoudt zich het recht voor om in de activiteiten en in haar programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Bij niet doorgaan van een activiteit door omstandigheden als ziekte van degene die de betreffende Activiteit zou uitvoeren of niet beschikbaarheid van ruimten, zal ValQ – indien redelijkerwijze mogelijk – voor adequate vervanging zorgdragen en bij gebreke daarvan de voor deelname aan de betreffende Activiteit betaalde prijs aan de Opdrachtgever restitueren. ValQ is gerechtigd het uitvoeren van de opdracht door derden te laten verrichten of derden bij de uitvoering van een opdracht te betrekken.

Artikel 8 Annulering
Indien de Opdrachtgever een aan ValQ verstrekte opdracht wenst te annuleren, dient hij daarvan schriftelijk bericht te zenden aan ValQ. Indien de Opdrachtgever een verstrekte opdracht binnen een week voor, bij of na aanvang van de betreffende Activiteit annuleert, is hij de volledige kosten van deelname (inclusief eventuele locatie- en cateringkosten) verschuldigd. Indien de Opdrachtgever een verstrekte opdracht binnen één tot drie weken voor aanvang van de betreffende Activiteit annuleert, is hij 50% van de kosten voor deelname (inclusief eventuele locatie- en cateringkosten) verschuldigd, vermeerderd met de administratiekosten van € 50,00 exclusief BTW. In afwijking van het voorgaande, blijven de volledige locatie- en cateringkosten verschuldigd indien en voor zover ValQ deze kosten aan een derde verschuldigd is. Indien de Opdrachtgever een verstrekte opdracht uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende Activiteit annuleert, is hij slechts administratiekosten ten bedrage van € 50,00 verschuldigd. In verband met deelname te maken verblijfkosten worden evenwel slechts gerestitueerd indien en voor zover ValQ ter zake naar derden geen kosten hoeft te maken. De Opdrachtgever is gerechtigd een plaatsvervanger voor een aangemelde deelnemer aan te wijzen, mits deze naar inschatting van ValQ voldoet aan de door haar gestelde toelatingseisen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Behoudens voor zover door ValQ dan wel haar medewerkers opzettelijk of door grove schuld schade wordt veroorzaakt, is ValQ voor schade slechts aansprakelijk tot het beloop van de prijs van de aangeboden of overeengekomen activiteit. De Opdrachtgever vrijwaart ValQ tegen alle aanspraken van derden, de door ValQ in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de activiteiten van ValQ, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ValQ of haar medewerkers.

Artikel 10 Rechten van intellectuele eigendom
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berusten de auteursrechten als mede alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Activiteiten van ValQ, waaronder tevens de rechten op het in het kader van een betreffende Activiteit door ValQ verstrekte of ter beschikking gestelde cursusmateriaal, bij ValQ. Zonder toestemming van ValQ waarbij het auteursrecht berust is het Opdrachtgever niet toegestaan het door het ValQ verstrekte cursusmateriaal openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen of te vermenigvuldigen.

Artikel 11 Overmacht
Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van ValQ, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming van de opdracht redelijkerwijs niet van ValQ kan worden verlangd, zoals vervoersstoringen van welke aard ook, ziekte, gebrek aan personeel, staking, tekortkoming van derden die door ValQ ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, etc. Overmacht geeft ValQ het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de Opdrachtgever tot betaling gehouden. Indien zich aan de zijde van ValQ een overmachtsituatie voordoet, zal de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk door ValQ op de hoogte worden gesteld en zal ValQ hem berichten of nakoming nog mogelijk is, en zo ja, binnen welke termijn.

Gedrag en verandering

Elke verandering in de koers van uw organisatie vraagt om nieuw gedrag. Onze begeleiding richt zich op het concreet maken van het doel, het gewenste gedrag en het sturen daarop.
Lees meer »

Vaardigheden

Vaardige medewerkers presteren beter! Met onze trainingen richten wij ons op de niet-technische vaardigheden voor het goed vervullen van (leidinggevende) functies.
Lees meer »

Managementsystemen

De managementsystemen die wij samen met u bouwen zijn duidelijk, eenvoudig en helpen uw organisatie efficiënter, veiliger en milieubewuster te werken.
Lees meer »