Privacyverklaring

ValQ respecteert jouw privacy. Wij dragen er zorg voor dat persoonsgegevens die je ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij informeren betrokkenen in beginsel als wij persoonsgegevens van hen gaan verwerken.

Verwerking persoonsgegevens
ValQ verwerkt persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, vragen wij om persoonsgegevens te verstrekken. Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Er worden op geen enkele plaats bijzondere persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt, zoals nationaliteit, ras, godsdienst en geaardheid.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet delen met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Grondslag van de verwerking
Wanneer je gebruikmaakt van onze diensten is de verstrekking van persoonsgegevens aan ValQ noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij je partij bent, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

  • je aanmeldt voor een training of workshop
  • een overeenkomst aangaat voor een advies- of begeleidingsopdracht
  • je aanmeldt voor de nieuwsbrief
  • informatie bij ons aanvraagt

Doeleinden van de verwerking
ValQ verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij ValQ van tevoren jouw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt en onze samenwerking loopt of zolang de wet voorschrijft.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Voor de verwerking van je persoonsgegevens kan ValQ gebruikmaken van dienstverleners die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van ons zullen optreden. Daarbuiten verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en voor zover dit verplicht is op grond van de wet.

Beveiliging van persoonsgegevens
ValQ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers of die van een derde partij. Daarnaast hebben we onder andere voor intern gebruik een AVG-richtlijn geschreven.

Wijzigingen van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan regelmatig wijzigen door aangepaste regelgeving of door wijzigingen in de interne organisatie. Wij adviseren je daarom deze verklaring regelmatig te controleren. Hiernaast is de datum van de laatste wijziging weergegeven.

Jouw rechten
ValQ biedt aan iedereen die persoonsgegevens aan ValQ heeft verstrekt de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of te beperken. Indien je dit wenst kunnen wij jouw persoonsgegevens ook overdragen. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Bezwaar en klachtrecht
Naast bovenstaande rechten heb je als betrokkene ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Als je vindt dat jouw rechten zijn geschonden, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

ValQ B.V.
Burgemeester Mazairaclaan 2C
5242 AV Rosmalen
T: 073-6134555
E: privacy@valq.nl

 

Cookie statement

Deze website maakt gebruik van cookies.

Jan-Bert van de Water
LinkedIn
073-6134555
privacy@valq.nl

Heb je vragen of opmerkingen over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan of wil je gebruik maken van je recht op inzage of om vergeten te worden? Neem contact met me op!

Deze privacyverklaring is het laatst
gewijzigd op 25-05-2018

Gedrag en verandering

Elke verandering in de koers van uw organisatie vraagt om nieuw gedrag. Onze begeleiding richt zich op het concreet maken van het doel, het gewenste gedrag en het sturen daarop.
Lees meer »

Vaardigheden

Vaardige medewerkers presteren beter! Met onze trainingen richten wij ons op de niet-technische vaardigheden voor het goed vervullen van (leidinggevende) functies.
Lees meer »

Managementsystemen

De managementsystemen die wij samen met u bouwen zijn duidelijk, eenvoudig en helpen uw organisatie efficiënter, veiliger en milieubewuster te werken.
Lees meer »